Flag of Kosovo

Povećane mogućnosti za inkluzivno demokratsko i ekonomsko učešće

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

Ekonomski Rast
Kosovski proizvodi na Evropskim tržištu
Asociacija drvenih proizvodzača Kosova

USAID nastoji da podrži veće demokratske i ekonomske mogućnosti za sve građane Kosova, istovremeno pojačavajući glasove koji se inače slabije čuju, poput glasa žena, mladih i manjina. USAID uspostavlja partnerstva sa privatnim sektorom, donatorima i civilnim društvom u cilju traženja i identifikovanja ekonomskih mogućnosti kao i jačanja učešća građana u demokratskim procesima i inicijativama. USAID-ove aktivnosti su usmerene na pospešivanje stvaranja više ekonomskih mogućnosti kroz povećanje konkurentnosti, poboljšanje energetske sigurnosti i razvijanje sposobne radne snage. Sa fokusom na inicijative predvođene od strane građana i saradnju, USAID će se angažovati u stvaranju mogućnosti za sve.

Visoka stopa nezaposlenosti, široko rasprostranjena neformalnost, veliko oslanjanje na doznake i trajna korupcija, i dalje ometaju ekspanziju demokratskih i ekonomskih mogućnosti na Kosovu. USAID će podsticati građane, naročito mlade, da aktivno učestvuju u demokratskim procesima i doprinesu socijalnoj koheziji. U cilju smanjenja nezaposlenosti, USAID prilagođava radne sposobnosti potrebama tržišta. USAID će takođe angažovati privatni sektor kao partnera i katalizator kreativnih rešenja kroz izgradnju tržišnih veza i povećanje količine i kvaliteta roba i usluga sa visokom potražnjom. Rastom lokalnih preduzeća i njihovim ostvarivanjem većih zarada, ona postaju sposobnija da planiraju, finansiraju i otvaraju više radnih mesta, doprinoseći razvoju Kosova.

Last updated: June 10, 2021

Share This Page