Kosovske institucije obećavaju da će biti predvodnici promena u oblasti javnih nabavki

Speeches Shim

Četvrtak, 8 Septembar, 2022
Ambasador SAD-a Dzefri M. Huvenier i direktorka misije USAID-a Zejnah Salahi sa predstavnicima institucija koja su obecavali promene u oblasti javnih nabavki
Yl Selmani, Ambasada SAD-a u Pristini

Na ceremoniji potpisivanja Memoranduma o razumevanju, održanoj 27. jula u ambasadi SAD u Prištini, trinaest kosovskih centralnih i lokalnih institucija su izrazile svoju posvečenost nastavljanju saradnje sa USAID-om na reformi javnih nabavki. Potpisnici su se obavezali da će nastaviti da napreduju u transparentnosti i odgovornosti unutar svojih institucija i biti predvodnici promena koji će drugim opštinama na Kosovu i širem regionu Balkana poslužiti kao uzor u integritetu i poštovanju najviših etičkih načela.

„Podržavanje napora uloženih u borbi protiv korupcije je jedan od mojih glavnih prioriteta ovde na Kosovu. Vaše prisustvo ovde danas jasno pokazuje da je i vama to jedan od glavnih prioriteta, što je slučaj i za mnoge kosovske javne institucije, kako centralne tako i opštinske, kao i za civilno društvo i aktere privatnog sektora,“ rekao je ambasador SAD Džefri Hovenier u svom obraćanju učesnicima događaja. Događaju su prisustvovala relevantna ministarstva, partnerske opštine i centralne institucije kao što su Regulatorna komisija za javne nabavke (RKJN), Kosovski institut za javnu upravu (KIJA), Telo za razmatranje nabavki (TRN), Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija (CJH) i Nacionalna kancelarija za reviziju (NKR).

Hekuran Murati, ministar finansija, rada i transfera, je u svom obraćanju prisutnima u ime Vlade Kosova ponovio da kosovske institucije ostaju posvećene reformi procesa javnih nabavki. Murati je potvrdio da reformski napori idu ruku pod ruku sa borbom protiv korupcije, koja je prioritet Vlade Kosova.

Događaj je označio početak USAID-ove aktivnosti Opštinski integritet na Kosovu, koja će se baviti korupcijom u javnim nabavkama i pružanjem usluga nezadovoljavajućeg kvaliteta – dugogodišnjim izazovima sa kojima se suočava Vlada Kosova (VK). Ova aktivnost će podržati napore uložene u poboljšanju finansijskog upravljanja u opštinskim nabavkama i ojačati mehanizme odgovornosti unutar i van vlade. Radeći sa lokalnim samoupravama, nacionalnim telima za odgovornost (računopolaganje), privatnim sektorom, civilnim društvom i medijima, USAID će promovisati odgovorniju lokalnu upravu koja reaguje na potrebe građana.

 

Last updated: November 29, 2022

Share This Page