Kosovo preduzima odlučujući korak ka usvajanju novog Poslovnika o radu Skupštine

Speeches Shim

Petak, 23 Septembar, 2022
Poslanici Skupštine Kosova tokom glasanja
Nacionalni Demokratski Institut (NDI) za USAIDKosovo

Snaga demokratije se najbolje ogleda u meri do koje parlament neke zemlje može da održi vladu odgovornom prema građanima. Novi Poslovnik o radu Skupštine Kosova, koji je stupio na snagu 9. avgusta, čini upravo to jačanjem zakonodavne, nadzorne i predstavničke funkcije Skupštine.

USAID je podržao kosovske aktere u izradi dokumenta Poslovnika, koji će poboljšati transparentnost i omogućiti građanima da drže poslanike u Skupštini odgovornim za svoja obećanja. Poslovnik omogućava javnosti veći pristup poslanicima, na primer, putem javnih saslušanja, što će pomoći u edukaciji građana i podstaći veće učešće i ulaganje u rad Skupštine. Nadgledanjem postupaka izvršnog ogranka, Skupština će moći bolje da govori u ime građana Kosova i zahtevaće rešenja u vezi pitanja koja utiču na kvalitet njihovog života.

Nova pravila će takođe opremiti Skupštinu sa većom moći da otkrije zloupotrebe ili neustavno ponašanje koje su počinile vlada i javne agencije, i obezbediće veću transparentnost građanima da vide kako se koristi novac poreskih obveznika.

Poslovnik nije ažuriran od 2010. godine. Prethodni sazivi Skupštine su pokušali da ga ažuriraju, ali bezuspešno, zbog kombinacije nedostatka političke volje, nemogućnosti međupartijske saradnje i čestih promena vlasti. Donošenje novih pravila će takođe otvoriti put Skupštini da usvoji novi Etički kodeks, koji će značajno unaprediti institucionalni integritet Skupštine jačanjem odgovornosti i profesionalnog ponašanja.

 

 

Last updated: November 25, 2022

Share This Page